<< hlavné menu  

<< výber semestra  

študijné materiály - bc.:

4. ročník, 7. semester  


Ekologické nakladanie  
s materiálmi a odpadmi  

Hluk a vibrácie  

Manažment výroby  

Tepelné spracovanie  
materiálov  

Základy merania  
a regulácie